Ohjaaminen nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä

Kun ydinprosessit on virtaviivaistettu, hukat poistettu ja analytiikkaa hyödynnetään ”musta tuntuu” sijasta, avautuu tilaa kokeilulle, riskinotolle ja luovuudelle. Mallinnettua tekemistä siirtyy roboteille. Mikä on työntekijän osa onnistumisen mahdollistajana?

Vastuuohjaaja rajaa valitussa suunnassa ja kiinnittää kokonaisuuteen

Itseohjautuvissa tiimeissä tarvitaan priorisoijaa, päätöksenteon avustajaa ja mahdollisten ristiriitojen selvittäjää. Ohjaajan tehtävän merkitys korostuu, kun työntekijät saavat itse rakentaa oman tehtäväkenttänsä,  valita tehtäväkartasta itselleen sinä päivänä mieluisilta tuntuvat tehtävät tai suunnitella soveltuvin osin oman työvuosikellonsa. Vastuuohjaaja saa tiiminsä jäsenet yhä useammin resurssipankista ja tekee yhdessä henkilöstövastaavan kanssa rekrytoinnin ja osaamisen kehittämisen suunnitelmia. Ohjaaja kertaa suuntaa, kiinnityksiä, tehtyä työtä, seuraavaksi tehtäviä töitä ja pelisääntöjä – joskus jopa useamman kerran päivässä. Ohjaaja sopii keskustellen laatuun, käytettävissä olevaan aikaan, resursseihin ja asiakkaiden toiveisiin liittyviä asioita sekä tehtäväjärjestyksiä, rajauksia ja toimintatapoja.

Ohjattu, itsenäinen ja jatkuvasti uusiutuva ryhmä

Ryhmällä on yhteinen ymmärrys suunnasta ja tarkoituksesta sekä pelisäännöistä. Merkityksen kokemus  syntyy onnistumisista, luottamuksesta, moniosaamisesta ja hyvästä työilmapiiristä. Tekemisestä 80 % on ryhmän jäsenten omalla vastuulla. 20 % osaan ohjaajaa. Ryhmän ydinosaamista on oppia tekemisistä, ympäristöstä ja ryhmän jäseniltä päivittäin. Taitomielessä  onnistumisessa kriittisiä ovat tavoitteellinen ja ratkaisukeskeinen dialogi, toiminta erilaisten ihmisten kanssa, keskittyminen tehtävän kannalta oleelliseen ja ristiriitojen ratkaiseminen yhdessä. Ryhmässä tarvitaan myös verkostoituvia, riskiä ottavia, rajoja ylittäviä ravistelijoita, jotta tiimin bitit menevät riittävän usein uuteen järjestykseen. Ryhmän toimintaa jäsentää, kun käyttää ongelmanratkaisumenetelmää. Esimerkiksi yksinkertaistettua ”määritä- aseta tavoite-valitse metodi, jossa tärkeää on kuunnella kaikkien näkökulmat ja kirjata ne näkyviin-ratkaise,-seuraa”

Tietoisesti uudelle altistuva ja osittamiskyvyn omaava työntekijä

Työntekijä tunnistaa ja hyväksyy valitut kiinnitykset, prioriteetit, tekemiset ja osaamiset, joilla suunta säilytetään.  Asennepuolella on tärkeää altistaa oma ajattelu ja tekeminen uuden oppimiselle. Joustavuutta tarvitaan luovuuden lisäksi sen hetkisten rajaehtojen huomioimiseen, työkaverin vahvuuksien hyödyntämiseen ja erilaisten näkökulmien ja käyttäytymismallien ymmärtämiseen. Riippuen tehtävästä työntekijä ohjaa omaa ajankäyttöään valitussa suunnassa priorisoiden tehtävänsä ja niihin käytetyn ajan. Tässä tapauksessa työntekijällä on laaja vapaus päättää riittävästä tarkkuus- ja laatutasosta. Jos työntekijä toimii tiiviimmin ohjatussa ryhmässä, hän valitsee päivän tehtäväkartasta tehtävät tai ottaa tehtävän robottiin tai tietojärjestelmäohjelmaan priorisoidussa järjestyksessä.  Tässä tapauksessa tehtävään on usein myös tarkat työohjeet ja –prosessin vaiheet kuvattuna. Työntekijän on tärkeää tunnistaa oma kapasiteettinsa, joka käsitteenä sisältää mm tehtävän osaamisvaatimukset ja kuinka paljon työenergiaa tarvitaan roolista ja tehtävästä suoriutumiseen. Pohdittavia asioita, joita tulee teen: voiko johtoryhmän jäsen tehdä osa-aikatyötä tai jos toimii meneillään olevassa projektissa projektipäällikkönä. Kriittisiä taitoja onnistumiseksi ovat mm tietoinen uudelle altistuminen sekä tekemisistä ja palautteesta oppiminen. Helpompaa on työntekijöillä, joilla on vahva itsetuntemus, luottamus omaan ja toisten osaamiseen sekä rohkeutta ottaa riskejä.

Tulevaisuus avautuu näkyväksi tekojen kautta, mittari mittaa onnistumishetken ja matka jatkuu

Tätä meistä jotkut ovat odottaneet: ääneen ajatteleminen ja kokemusten jakaminen on tullut muotiin. Pienikin ajatussolu yhdistettynä toisen soluun, synnyttää uutta. Kun elämme yhdistettyjen näkökulmien aikaa joko-tai sijasta, kuunteleminen ja myötäeläminen ovat myös erittäin tärkeitä taitoja onnistumisen ja merkityksen päivittäisessä metsästämisessä  päättymättömässä kehitysvirrassa.

#NA